OGLOSZENIA

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO


Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane

Państwa dane osobowe, jest Centrum Ogłoszeniowe Auto Koło z siedzibą w Kole

przy ul. Toruńskiej 28

 

Kontakt z nami:

e-mail: biuro@otokolo.pl
tel. 63-27-21-716


Państwa dane otrzymaliśmy podczas przyjecia zlecenia emisji ogłoszeń lub reklamy

oraz w celu wystawienia i wysłania na podany adres faktury lub rachunku.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez

Centrum Ogłoszeniowe Aut Koło

 

jest to niezbędne do wykonania umowy, w tym do:

* Kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z realizacją zamówień.

* kontaktowanie się z Państwem, w tym w celac związanych z dozwolonymi

  działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa

danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Przetwarzamy też dane osobowe w celach wskazanych poniżej:

* prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego,

   produktówmedialnych  obsługiwanych przez Centrum Ogłoszeniowe Auto Koło

* windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych
* przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności

   (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać.

 

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

 

Wymagamy podania następujących danych aby móc zawrzeć i wykonać umowę:

 

* adres do korespondencji- potrzebny do wysłania rachunku,
* w przypadku żądania wystawienia faktury, potrzebne są dane do wystawienia tej

   faktury (NIP, adres, nazwa firmy)
* w celach kontaktowych: telefon kontaktowy, adres e-mail

 

Jeśli z nieokreślonych powodów nie możemy dysponować tymi danymi, niemożliwe

staje sie wykonanie przez nas usługi.

 

Jakie są Państwa uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych?

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych,

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo
do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

* Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne
* dane nie będą już niezbędne do celów, dla których
  zostały zebrane
* wycofana zostanie zgoda na przetwarzanie danych
* dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem

 

dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z

przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług

drogą elektroniczną oferowanych dziecku.

 

W jakich sytuacjach można się sprzeciwić wobec przetwarzania danych?

 

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych

osobowych, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych,

a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której mogliście

się Państwo znalaźć.
   
Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, czyli takim, które

zapewniają emisje ogłoszeń, reklam kampanii reklamowych, obsługującym

usługi płatnicze.

 

Możemy przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami

i nadużyciami.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej

umowy, a także po jej  zakończeniu w celach:

 

* dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.
* wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w

  szczególności podatkowych i rachunkowych,  zapobiegania nadużyciom i

  oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat
  od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

Przechowujemy Państwa dane dla celów marketingowych przez okres obowiązywania

umowy lub do momentu wniesienia przez sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez naszą firme poza Europejski

Obszar Gospodarczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do otokolo.pl MOŻESZ zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko, adres e-mail, etc.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
Wszelkie wprowadzone dane nie są nigdy nikomu udostępniane ani sprzedawane, wyjątkiem jest nakaz prawny przez np. sąd.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do serwisu otokolo.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, umożliwiają one np. wykryć, czy jesteś zalogowany czy nie (prawie każdy serwis umożliwiający logowanie korzysta z cookies).

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Stosujemy cookies w celu zapamiętania logowania, odwiedzania serwisiu i jego poszczególnych części, liczenia statystyk oraz jako element zabezpieczeń serwisu.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

ZAMKNIJ [X]

Powerd by Ininet | Mapa strony | statystyka